Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  КАКВО ВКЛЮЧВА КЛАСИЧЕСКОТО БРАКОРАЗВОДНО ДЕЛО ПО СМИСЪЛА НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

  В едно бракоразводно дело съпрузите могат да предявят или Брачен иск за развод по взаимно съгласие по чл. 50 от СК или Брачен иск за развод по исков ред по чл. 49 ал. 1 от СК. Сравнително малко са в практиката образуваните брачни дела само с предявен класически брачен иск за развод. По честите варианти са за дела, по които брачният иск е съединен с някои или с всички от посочените други искове, а именно с : Иск по чл. 59 ал. 2 от СК относно местоживеенето на децата; Иск по чл. 59 ал. 2 от СК за предоставяне упражняването...

  Continue reading

  ПРАВО НА ИЗДРЪЖКА ПО СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

  СК въвежда основният принцип, че право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си. В чл. 140 от СК е определен реда на лицата, които дължат издръжка. Посочено е, че  лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от: деца и съпруг; родители; бивш съпруг; внуци и правнуци; братя и сестри; дядо и баба и от възходящи от по-горна степен. Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред. Когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се...

  Continue reading

  Разрешение за излизане извън граница на малолетни и непълнолетни деца

  СК урежда случаите, когато има спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина. Съгласно Чл. 127а от СК въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Това означава, че за издаването на необходимите лични документи на малолетни и непълнолетни деца от службите в МВР- паспорт и лична карта се изисква съгласието и на двамата родители, било то лично изразено с подписите им пред МВР или пък с нотариално заверено пълномощно. Същото се отнася и при пътуване на детето в чужбина, когато то пътува...

  Continue reading

  ПРЕДИМСТВА НА ИЗВЪНСЪДЕБНОТО УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

  При възникване на спор много често хората смятат, че започването на дело пред съд е най-добрият и ефективен начин за неговото разрешаване.  В много случаи обаче, когато страните по спора са склонни на диалог и взаимни отстъпки, извънсъдебното уреждане на спора е по-подходящият начин за излизане от така създалата се конфликтна ситуация. Извънсъдебното  уреждане на спорове е възможно при договорни, имотни, търговски, трудови, семейни, наследствени и административни спорове, свързани с права на потребители, дори и при определени случаи в наказателно-правната сфера. Ето някои от преимуществата: Спестява разходи Всеизвестен факт е, че едно съдебно производство е свързано с множество разходи – за...

  Continue reading

  ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

  Според чл. 6 §1 от Европейската конвенция за правата на човека ЕСПЧ всяко лице, при решаването на правен спор относно гражданските му права и задължения има право на дело, което е справедливо и публично разгледано от независим съд. Така по силата на чл. 7 от Конституцията държавата отговаря за вреди, които са причинени от незаконни действия на нейни органи и длъжностни лица. Правото на хората да търсят правосъдие и обезщетение беше защитено и по множество дела срещу България по правата на човека, в Европейския съд. Ключово е решението по делото „Димитров и Хамънов срещу България “/2011 г/ за защита на тези права. Делото илюстрира проблема с...

  Continue reading

  ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Потребителското право представлява съвкупност от законови разпоредби, които регулират обществените отношения, възникващи във връзка с потребяването на стоки и услуги, и защитата на потребителите в рамките на тези отношения. Основният закон, който регулира тези обществени отношения на национално ниво и в който директно са въведени редица европейски директиви в областта на потребителското право, е Законът за защита на потребителите /ЗЗП/. Други важни нормативни актове в областта на потребителското право са: Закон за потребителския кредит, Закон за електронните съобщения, Закон за водите, Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Закон за енергетиката, Закон за туризма, Закон за храните, Закон за...

  Continue reading

  ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПО СМИСЪЛА НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

  Семейният кодекс урежда някои от често срещаните житейски проблеми, свързани с правилата за уреждане на родителските права и задължения, за правата и задълженията на детето, за споровете относно родителските права, за ограничаването на родителските права и за лишаване от родителски права. Според чл. 122 от СК носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Съпругът на родителя е длъжен да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения. СК урежда и упражняването на родителските права и задължения. Родителските права и задължения се упражняват...

  Continue reading

  Р Е Ш Е Н И Е № 806

  Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е № 806 гр. Пловдив, 17.12.2014  г.   В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А   ПЛОВДИВСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ІІІ граждански състав, в   открито заседание на  трети декември две хиляди и   четиринадесета година в състав:                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ВЕРА ИВАНОВА ЧЛЕНОВЕ: СЛАВЕЙКА КОСТАДИНОВА ЕМИЛИЯ БРУСЕВА С участието на секретаря С. Костадинова, като разгледа докладваното от съдията Костадинова в. гр. дело № 973/2014 год. по описа на ПАС, за да се произнесе, взе предвид следното: Производството е въззивно – по чл. 258 и следващите от ГПК. С решение № 297 от 27.06.2014 година, постановено по гр. д. № 282/2013 година по описа...

  Continue reading

  ДОГОВОРИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ И ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Обществено-икономическите условия в национален и международен мащаб, напредъкът в развитието на технологиите и навлизането на иновативни способи за осъществяване на търговия наложи необходимостта от законова регламентация на новите алтернативни методи за покупко-продажба на стоки и предоставяне на услуги, по начин, който да съответства на съвременните пазарно-икономически правила, и същевременно така, че да бъдат защитени в максимална степен правата на потребителите. Широко разпространени са т. нар. договори извън търговския обект и договори от разстояние. Правилата относно тези особен вид потребителски договори са уредени в Глава IV, Раздел I от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗЗП...

  Continue reading

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕФЕКТ НА СТОКАТА

  Какво следва да се разбира под израза „дефектна стока“? Правилата относно начина, по който се уреждат отношенията между потребителя и търговеца, респ. производителя или дистрибутора, при възникване на вреди, причинени от дефект на стоката са уредени в Глава V, Раздел IV от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Съгласно чл. 130, ал. 2 стока е всяка движима вещ, независимо дали е част от друга движима или недвижима вещ, включително следните селскостопански суровини и продукти, които не са преминали през първична обработка или преработка: земеделски култури, продукти и суровини от животновъдство, лов и риболов. Стока е и електричеството. Стоката се счита за...

  Continue reading