Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Облигационно право

  Облигационно право – Адвокатска кантора „РАНГЕЛОВ“ предлага консултации, изготвяне на документи,  процесуално представителство и защита на клиента пред съд при :

  • Връщане на недвижим имот или движима вещ след прекратяване на договор за наем;
  • Иск за изпълнение на договорни задължения-реално изпълнение;
  • Иск за неплатени наемни вноски;
  • Иск за непозволено увреждане по чл. 45 от ЗЗД;
  • Иск за обезщетение за ползване на вещ без правно основание след прекратяване на договор за наем;
  • Иск за обезщетение на вреди, претърпени от незаконосъобразни актове и действия на административни органи по ЗОДОВ;
  • Иск за обезщетение поради неизпълнение на договор– обезщетение вместо изпълнение;
  • Иск за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД;
  • Иск за поправяне на причинени вреди от наемателя на наетата вещ;
  • Иск за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане;
  • Иск за реализиране на преддоговорна отговорност по чл. 12 от ЗЗД;
  • Иск по ЗОДОВ за обезщетение на вреди, претърпени от незаконосъобразни актове на правозащитни органи;
  • Искова защита на купувача при съдебно отстранение – евикция;
  • Искова защита на наемателя при неизпълнение на задължения на наемодателя;
  • Искова защита при некачествено изпълнение по договори за изработка;
  • Искова защита при некачествено изпълнение по договори за продажба;
  • Искове за неоснователно обогатяване;
  • Искове при водене на чужда работа без пълномощие;
  • Искове при прехвърляне на вземане- цесия;
  • Обявяване на действия и договори на длъжника за недействителни спрямо негов кредитор– Павлов иск по чл. 135 от ЗЗД;
  • Обявяване на нищожност на сделки и договори поради липса на съгласие, предмет, форма или симулация и Установяване на нищожност на сделки и договори поради противоречие със закона и добрите нрави – чл. 26 от ЗЗД;
  • Отговорност за вреди, причинени от друг и от вещи;
  • Отмяна на дарение – искове по чл. 227 от ЗЗД и по чл. 105 от СК;
  • Прихващане на насрещни задължения по съдебен ред-съдебна компенсация;
  • Разваляне на договори, с които се учредяват, прехвърлят, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти;
  • Унищожаемост на сделки и договори, сключени от недееспособни или техен представител;
  • Унищожаемост на сделки и договори, сключени поради крайна нужда при явно неизгодни условия;
  • Унищожаемост на сделки и договори, сключени при грешка, измама или заплашване;
  • Упражняване на правата на длъжника от кредитор по чл. 134 от ЗЗД;