Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  Трудов договор

  Адвокатска кантора „Ненчо Рангелов“ предоставя трудово правна консултация за трудов договор и по трудово правоотношение между работодател, работник, служител, както следва:

  Правни Услуги

  • безсрочен трудов договор
  • видове трудови договори
  • видове трудови договори според кодекса на труда
  • давност
  • длъжностна характеристика
  • договор със срок на изпитване
  • заповед за прекратяване на трудов договор
  • заповед за прекратяване на трудов договор с предизвестие
  • заявление за работа
  • извънреден труд
  • изпитателен срок
  • колективен трудов договор
  • молба за назначаване на работа
  • молба за напускане на работа
  • молба за напускане с предизвестие
  • молба за напускане с предизвестие от работника
  • молба за постъпване на работа
  • молба за прекратяване на трудов договор
  • основание за прекратяване на трудов договор
  • отпуск по майчинство
  • права на работника при напускане с предизвестие
  • предизвестие за напускане
  • предизвестие за напускане на работа
  • предизвестие за прекратяване на трудов договор
  • предизвестие за прекратяване на трудов договор от работник
  • предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодател
  • предизвестие за прекратяване на трудов договор от работодателя
  • предизвестие от работодател
  • прекратяване на срочен трудов договор
  • прекратяване на срочен трудов договор без предизвестие
  • прекратяване на срочен трудов договор по време на болничен
  • прекратяване на трудов договор
  • прекратяване на трудов договор без предизвестие
  • прекратяване на трудов договор в изпитателен срок
  • прекратяване на трудов договор от работодател
  • прекратяване на трудов договор от работодателя
  • прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
  • прекратяване на трудов договор по време на болничен
  • прекратяване на трудов договор с предизвестие
  • прекратяване на трудов договор със срок на изпитване
  • проблеми с болничен
  • работодател
  • срок за подаване на уведомление за прекратяване на трудов договор
  • срочен трудов договор
  • срочен трудов договор със срок на изпитване
  • стаж
  • трудов договор
  • трудов договор видове
  • трудов договор прекратяване
  • трудов договор с изпитателен срок
  • трудов договор със срок на изпитване
  • трудов договор със срок на изпитване в полза на работодателя
  • трудова злополука
  • трудови правоотношения
  • трудово правна консултация
  • трудово правни дела
  • трудово правни отношения
  • трудово право
  • уведомление за прекратяване на трудов договор
  • уволнение

  Сключване на трудов договор – документи

  трудов договор

  Необходими документи за сключване на договора са:

  Документ за самоличност / Документ за специалност и квалификация / Трудова книжка / Документ за медицински преглед / Свидетелство за съдимост / Други документи, предвидени за заемане на съответната длъжност

  Сключване на трудов договор – правила

  трудов договор

  Сключване на договор

  Трудовият договор се сключва задължително в писмена форма, като работника и работодателя получават по 1 екземпляр.

  Сключване на трудов договор – процедура

  трудов договор

  Минималните реквизити, които трябва да съдържа трудовият договор се регламентират от кодекса на труда:

  Номер на трудовия договор / Дата на сключване на трудовия договор / Основание за сключване на договора (чл. 67 – чл. 70, чл. 230 или чл. 235 от кодекса на труда) / Наименование на работодател, седалище и адрес на управление / Идентификационен код на работодателя / Трите имена на управителя на работодателя, постоянен адрес и ЕГН / Трите имена на работника, постоянен адрес и ЕГН / Вид и степен на образование на работника / Наименование на длъжността от изброените в Националната класификация на професиите и длъжностите / Код по националната класификация на икономическите дейности / Място на работа / Продължителност на работния ден или седмица / Времетраене на договора / Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителни платени годишни отпуски / Основно и допълнително трудово възнаграждение / Периодичност на изплащане на трудово възнаграждение / Задължения на страните - подробно се посочват в длъжностната характеристика, която е приложение към договора и се връчва задължително срещу подпис при постъпване на работа / Срок за предизвестие при прекратяване на трудовия договор / Начало на изпълнение на трудовия договор и дата на постъпване на работа / Подписи на двете страни по договора

  В трудовия договор могат да се уреждат и други условия, които не могат да са по-неблагоприятни за работника от установените в закона. При постъпването на работа работникът задължително трябва да е запознат с правилата за вътрешния ред, което се удостоверява с писмена декларация в свободна форма. Трудовият договор не може да се променя без писменото съгласие и на двете страни. Работодателят подава уведомление в НАП в срок 3 календарни дни от всяка промяна на трудовия договор, или в срок 7 дни от прекратяването му.