Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  ДОГОВОРИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ И ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Адвокатска Кантора Ненчо Рангелов > Всички Статии  > ДОГОВОРИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ И ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  ДОГОВОРИ ИЗВЪН ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ И ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

  Обществено-икономическите условия в национален и международен мащаб, напредъкът в развитието на технологиите и навлизането на иновативни способи за осъществяване на търговия наложи необходимостта от законова регламентация на новите алтернативни методи за покупко-продажба на стоки и предоставяне на услуги, по начин, който да съответства на съвременните пазарно-икономически правила, и същевременно така, че да бъдат защитени в максимална степен правата на потребителите. Широко разпространени са т. нар. договори извън търговския обект и договори от разстояние. Правилата относно тези особен вид потребителски договори са уредени в Глава IV, Раздел I от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

  Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗЗП договор извън търговския обект e всеки договор между търговец и потребител, който е сключен: при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца; при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. 1;

  в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя; сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

  Съгласно чл. 45, ал. 1 от ЗЗП договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

  В чл. 47, ал. 1 от ЗЗП е предвидено, че преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът следва да изпълни задължението си за предоставяне на потребителя по ясен и разбираем начин определена информация от съществено значение за съответната стока/услуга, както и за други важни аспекти от договора, като например : основните характеристики на стоките или услугите; данни за търговеца и контакти за връзка с него с цел да може потребителят да изпрати евентуални жалби; цена на стоката/услугата; разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора; условията за плащане, доставка, изпълнение, дата на доставка на стоките/услугите; възможност за връщане на стоката с оглед спецификите й; право на отказ от договора; гаранционни и извънгаранционни условия; срок на договора; начин за разрешаване на споровете между страните, както и друга информация, подробно изброена в цитираната законова разпоредба.  Тази информация е неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде променяна, освен ако страните по договора изрично уговорят друго. Информацията в договора за продажба от разстояние и в договора извън търговския обект се предоставя на български език. При евентуален спор между страните тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си за предоставяне на предварителна информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП се носи от търговеца. При договор извън търговския обект търговецът предоставя на потребителя информацията по чл. 47, ал. 1 на хартиен или ако потребителят се съгласи – на друг траен носител. Информацията трябва да е четлива, изготвена на ясен и разбираем език, а при договорите от разстояние търговецът предоставя информацията по чл. 47, ал. 1 на потребителя или я предоставя на разположение на потребителя по подходящ начин в зависимост от използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език, като когато информацията се предоставя на траен носител, тя трябва да бъде четливо написана.

  В чл. 49 от ЗЗП са изброени някои специфични задължения за търговците при сключването на договори от разстояние. Така например при договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет сайт и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, търговецът предоставя на потребителя информацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, 5, 15 и 16, т. е. за основните характеристики на стоките или услугите, цената, срока на договора (когато е приложимо), минималният срок, за който потребителят има задължения по договора (когато е приложимо), по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си. Търговецът е длъжен да обезпечи, че когато потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. Ако извършването на поръчка е свързано с активиране на бутон или на подобна функция, върху бутона или върху тази подобна функция се изписват четливо само думите „поръчка със задължение за плащане“ или друга съответна недвусмислена формулировка, от която става ясно, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на потребителя, като при неспазване на тези изисквания от страната на търговеца, потребителят не е обвързан от договора или поръчката. Друго задължение за търговците е в интернет страниците за електронна търговия да  посочват по ясен и четлив начин най-късно при започване на процеса на поръчване дали има ограничения за доставката на стоките и какви платежни средства се приемат. Когато договорът е сключен чрез използване на средство за комуникация от разстояние, което е с ограничено пространство или време за представяне на информация, търговецът предоставя върху използваното средство за комуникация преди сключването на договора най-малко преддоговорната информация по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2, 5, 8 и 15  от ЗЗП. Търговецът предоставя на потребителя останалата информация по чл. 47, ал. 1 по подходящ начин в зависимост от използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език, като когато информацията се предоставя на траен носител, тя трябва да бъде четливо написана. Когато търговецът използва телефонно обаждане до потребителя с цел сключване на договор от разстояние, освен задължителната информация по чл. 49, ал. 5 от ЗЗП в началото на разговора търговецът се представя на потребителя с името/наименованието си и когато е приложимо – името/наименованието на лицето, от чието име извършва обаждането, както и търговската цел на обаждането. При сключване на договор от разстояние по телефона търговецът е длъжен да потвърди направеното предложение до потребителя на траен носител. Потребителят е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението, като правилото на чл. 54а от ЗЗП е недвусмислено: при сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма. Друго важно задължение на търговеца е да предостави на потребителя на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението от страна на търговеца трябва да съдържа цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, освен ако търговецът е предоставил тази информация на потребителя на траен носител преди сключването на договора от разстояние и при договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител – потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнение на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора. Когато потребителят желае предоставянето на услугите или доставката на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или доставянето на централно отопление да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ по чл. 50, търговецът е длъжен да изиска от потребителя да направи изрично искане за това. Тежестта на доказване за спазване изискванията на чл. 49, ал. 1 – 9 от ЗЗП се носи от търговеца. При този тип потребителски договори следва да се обърне специално внимание на законово закрепеното право на отказ от договора от страна на потребителя. По силата на чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 (избран от потребителя начин на доставка на стоки, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) и чл. 55 (предоставяне/изпращане обратно на търговеца на стоките/услугите по договора след упражнено право на отказ от договора) от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора – при договор за услуги, или от приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, като в цитираната разпоредба са посочени още хипотези с различни моменти, от които започва да тече този срок в зависимост от спецификата на съответния договор. В чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП е посочено, че задължително при сключване на договора на потребителят следва да му бъде разяснено това право на отказ от договора, да се посочат условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2 от ЗЗП, като търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП. Съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗЗП е предвидено, че когато търговецът не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора по чл. 47, ал. 1, т. 8, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок една година и 14 дни, считано от датата по чл. 50 от ЗЗП, а съгласно ал. 2 на същия член, когато търговецът предостави на потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата по чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП. Подобна законова привилегия за потребителя и същевременно санкция за търговеца сочи недвусмислено за стремежа на законодателя да гарантира в максимална степен правата и интересите на потребителите като по-слабата страна в правоотношението „потребител – търговец“ при тези два вида особени потребителски договори. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от ЗЗП или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора (чл. 52, ал. 2 от ЗЗП). Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от потребителя (чл. 52, ал. 5 от ЗЗП). Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора (чл. 54, ал. 1 от ЗЗП). Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя (чл. 54, ал. 2 от ЗЗП), с тази особеност, че съгласно чл. 54, ал. 3 от ГПК търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

  В чл. 57 от ЗЗП са посочени редица изключения от приложението на правилата за договорите от разстояние и тези, сключени извън търговския обект, като напр. договори с предмет стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, такива, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, доставка на алкохолни напитки, на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания и др. В чл. 58 от ЗЗП е въведена изричната забрана за предлагането и продажбата чрез сключване на договори от разстояние за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

  Защитата на нарушени потребителски права при сключването и изпълнението на договори от разстояние и договори извън търговския обект може да бъде осъществена както чрез предвидените в ЗЗП начини – чрез сезиране на Комисията за защита на потребителите, сдруженията на потребителите или органите за алтернативно разрешаване на национални и трансгранични потребителски спорове, така и чрез предявяване на иск пред съд.

  Повече за алтернативите за защита на потребителите вижте в статията ни „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“.

  the-seal-cherven-proba-222-