Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕФЕКТ НА СТОКАТА

  Адвокатска Кантора Ненчо Рангелов > Всички Статии  > ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕФЕКТ НА СТОКАТА

  ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДЕФЕКТ НА СТОКАТА

  Какво следва да се разбира под израза „дефектна стока“?

  Правилата относно начина, по който се уреждат отношенията между потребителя и търговеца, респ. производителя или дистрибутора, при възникване на вреди, причинени от дефект на стоката са уредени в Глава V, Раздел IV от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Съгласно чл. 130, ал. 2 стока е всяка движима вещ, независимо дали е част от друга движима или недвижима вещ, включително следните селскостопански суровини и продукти, които не са преминали през първична обработка или преработка: земеделски култури, продукти и суровини от животновъдство, лов и риболов. Стока е и електричеството. Стоката се счита за дефектна, когато не отговаря на общоприетите очаквания за обичайна употреба, като се вземат предвид всички обстоятелства, свързани със:

  • представянето на стоката по отношение на следните елементи: качество, количество, наименование, вид, състав, произход, трайност, отличителни черти, обичайна и възможна употреба на стоката, рекламата на стоката и предоставената информация за нея, и
  • момента на пускане на стоката в обращение.

  Стоката не се смята за дефектна поради единствената причина, че впоследствие е пусната в обращение друга стока с по-добри показатели.

  Кой носи отговорност?

  Отговорност за вреди, причинени от дефект на стоката, носят производителите, дистрибуторите и търговците (чл. 130, ал. 1). Производителят носи отговорност за вредите, причинени от дефект на неговата стока, независимо дали има вина за дефекта й (чл. 133, ал. 1 от ЗЗП). Той носи отговорност за дефекта дори когато стоката е произведена при спазване на съществуващите стандарти и добри практики или нейното пускане в обращение е резултат от разрешение, издадено от административен орган (чл. 133, ал. 2). Когато производителят на стоката, или лицето, внесло стоката на територията на Европейския съюз, не могат да бъдат установени, отговорността за вреди, причинени от дефект на стоката, се носи от всеки дистрибутор или търговец на стоката (чл. 134, ал. 1). Когато две или повече лица отговарят за една и съща вреда, отговорността им е солидарна (чл. 135, ал. 1). При вреда, причинена от дефект на стока, включена в друга стока, производителят на съставната част и лицето, извършило монтажа, са солидарно отговорни (чл. 135, ал. 2). Нищожна е всяка клауза в договор, която предвижда освобождаване или ограничаване отговорността на производителя към увреденото лице за вреди, причинени по този раздел от ЗЗП.

  Изключения от обхвата на отговорност на производителя

  В чл. 137, ал. 1 от ЗЗП производителят не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стоката, ако докаже, че:

  • не е пускал стоката в обращение, или
  • след като бъдат взети предвид всички обстоятелства, е вероятно дефектът, причинил вредата, да не е съществувал към момента, в който производителят е пуснал стоката в обращение, или дефектът се е появил впоследствие, или
  • не е произвел стоката за продажба или друга форма на разпространение с търговска цел и не е произвел или разпространил стоката в рамките на своята професионална дейност, или
  • дефектът се дължи на съответствието на стоката със задължителни изисквания, определени от държавни органи, или
  • състоянието на научно-техническите познания към момента на пускане на стоката в обращение не е позволявало установяването на дефекта.

  Производителят на съставна част не носи отговорност за причинени вреди, ако докаже, че дефектът на съставната част се дължи на разработването или проектирането на стоката, в която тази част е включена, или на указания за стоката, дадени от производителя (чл. 137, ал. 2). Производителят може да бъде освободен от отговорност за причинени вреди или отговорността му може да бъде намалена, когато вредите са причинени едновременно от дефектната стока и действия на увреденото лице или на лице, за което то отговаря (чл. 138, ал. 1). Отговорността на производителя не може да бъде намалена, когато вредата е причинена едновременно от дефектната стока и от действие или бездействие на трето лице (чл. 138, ал. 2).

  Кои вреди подлежат на обезщетение?

  По силата на чл. 131, ал. 1 от ЗЗП на обезщетение по този раздел подлежат вредите, причинени от:

  • смърт или телесна повреда на физическо лице;
  • повреждане или унищожаване на вещ, различна от дефектната стока, на стойност не по-малка от 1000 лв., когато вещта е предназначена предимно за лична употреба и е ползвана от увреденото лице по предназначение.

  Съгласно ал. 2 на същата разпоредба увреденото лице може да упражни правото си на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от дефектна стока, по общия ред.

  Предявяване на иск за обезщетение

  Съгласно чл. 136 от ЗЗП увреденото лице доказва вредата, дефекта и причинната връзка между тях.

  Искът за обезщетение на вреди, причинени от дефект на стока, може да се предяви до три години от датата, на която ищецът е узнал или е следвало да узнае за вредата, дефекта и самоличността на производителя (чл. 140, ал. 1). За спирането и прекъсването на давността се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (чл. 140, ал. 2).

  Правата на увреденото лице по този раздел се погасяват с изтичането на 10 години от датата, на която производителят е пуснал в обращение стоката, причинила вредата, освен ако увреденото лице междувременно е предявило иск срещу производителя (чл. 141).

  Предявяването на иска по ЗЗП за обезщетение за вреди, причинени от дефект на стока, не лишават увреденото лице от правото му на обезщетение по друг закон (чл. 142).

  Повече за алтернативите за защита на потребителите вижте статията ни „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“.

         Повече за правото на рекламация при дефект на стоката вижте статията ни „ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ДЕФЕКТ НА СТОКА“.