Име и Фамилия*

  Email*

  Телефон*

  Град*

  Вашето съобщение*

  *Задължителни полета

  Facebook

  Twitter

  Copyright 2019 .
  All Rights Reserved.

    Пон – Пет

  Офиси 9:00 – 18:00 

  Запишете си час.

  Меню

  ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПО СМИСЪЛА НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

  Адвокатска Кантора Ненчо Рангелов > Всички Статии  > ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПО СМИСЪЛА НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

  ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ МЕЖДУ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ПО СМИСЪЛА НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

  Семейният кодекс урежда някои от често срещаните житейски проблеми, свързани с правилата за уреждане на родителските права и задължения, за правата и задълженията на детето, за споровете относно родителските права, за ограничаването на родителските права и за лишаване от родителски права.

  Според чл. 122 от СК носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител. Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак. Съпругът на родителя е длъжен да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения. СК урежда и упражняването на родителските права и задължения. Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител. Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост- и на детето. Решението на съда може да се обжалва по общия ред.

  Уредени са правата и задълженията на детето. Детето има право да бъде отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява неговото нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Детето има право на лични отношения с родителите си, освен ако съд е постановил друго. При разногласие между родител и дете то може лично да се обърне към дирекция „Социално подпомагане“ за съдействие. Ако детето е навършило четиринадесет години и разногласието е по съществени въпроси, то може да се обърне чрез дирекцията за решаване на спора пред районния съд по настоящия му адрес. Решението може да се обжалва по общия ред.

  Децата са длъжни да уважават своите родители, баба и дядо и да им помагат. Същото задължение имат децата към другите членове на семейството, както и към съпруга на родителя си. Пълнолетните деца са длъжни да се грижат за своите възрастни или болни родители. Уредени са въпросите за грижите, възпитанието и надзора на децата. Родителят има право и задължение да се грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на детето, за неговото образование и за неговите лични и имуществени интереси. Родителят отглежда детето, формира възгледите му и осигурява образованието му съобразно възможностите си и в съответствие с нуждите и наклонностите на детето и с цел израстването му като самостоятелна и отговорна личност. Родителят няма право да използва насилие, както и методи на възпитание, които уронват достойнството на детето. Родителят осигурява постоянен надзор по отношение на малолетното си дете и подходящ контрол на поведението на непълнолетното дете. Уреден е въпросът и за съвместното живеене. Родителите и ненавършилите пълнолетие деца живеят заедно, освен ако важни причини налагат да живеят отделно. Когато детето се отклони или бъде отклонено от местоживеенето си, районният съд по настоящия адрес на родителя по негово искане постановява връщане на детето, след като го изслуша. Определението на съда може да се обжалва пред окръжния съд, но обжалването не спира изпълнението. Връщането на детето се осъществява по административен ред. Ако съдът установи наличието на важни причини, той отказва връщането на детето при родителя и уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето, която предприема незабавно мерки за закрила.

  Какво е спор за родителските права?

  Когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Те могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди споразумението им. Споразумението има сила на изпълнително основание по чл. 404, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс. Ако родителите не постигнат споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му съгласно чл. 59, 142, 143 и144 от СК. Решението може да се обжалва по общия ред. По искане на родителя съдът определя привременни мерки в интерес на детето, след като поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“. Определението не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд. Съдът може да приложи защитните мерки по чл. 59, ал. 8 от СК. Представителство и попечителско съдействие. Всеки от родителите може сам да представлява малолетното си дете и да дава съгласие за правните действия на непълнолетното си дете в негов интерес. При противоречие между интереса на родителя и на детето се назначава особен представител.

  Уредени са личните отношения на децата с близки. Дядото и бабата могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да определи мерки за лични отношения с него, ако това е в интерес на детето. Това право има и детето. Съдът прилага съответно чл. 59, ал.8 и 9 от СК. Ако родителят, на когото съдът е определил режим на лични отношения с детето, временно не е в състояние да го упражнява поради отсъствие или заболяване, този режим може да се осъществява от бабата и дядото на детето.

  Кога се ограничават родителските права?

  Случаят е уреден в чл. 131 от СК. Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права- отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице. При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството. Посочените мерки се вземат и когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

  Кога се прилага лишаване от родителски права?

  Случаят е уреден в чл. 132 от СК. Родителят може да бъде лишен от родителски права: 1. в особено тежки случаи по чл. 131 от СК; 2. когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка. При лишаване от родителски права на единия родител, когато няма друг родител или упражняването на родителските права от него не е в интерес на детето, съдът предприема мерки за закрила и го настанява извън семейството.

  Има специално уредено производство за ограничаване и за лишаване от родителски права, както и на свързаните с тях мерки за издръжка и мерки относно личните отношения. Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето. По делото се изслушват прокурорът, представител на дирекция „Социално подпомагане“ и родителят, чието ограничаване или лишаване от права се иска, освен ако той не се яви без уважителни причини. Съдът определя подходящи привременни мерки в интерес на детето, като взема предвид становището на дирекция „Социално подпомагане“. Определението не подлежи на обжалване, но може да се изменя от същия съд. При ограничаване на родителски права чрез настаняване на детето извън семейството, както и при лишаване от родителски права, съдът определя: 1. издръжката на детето, ако не е присъдена; 2. мерките относно личните отношения между родителя и детето, като прилага съответно чл. 59, ал. 8 от СК.

  Промяна на мерките и възстановяване на родителските права. При изменение на обстоятелствата съдът може да измени мерките по чл. 131, 132 и 134 от СК. Родителят може да поиска от съда да бъдат възстановени родителските му права, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях. Постановените от съда решения се вписват. В случаите по чл. 131 и 132 от СК съдът съобщава служебно на общината по постоянния адрес на родителя за вписване на лишаването от родителски права, на възстановяването им или на промяната по чл. 135 от СК. Съдът изпраща препис от решението и на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето, която предприема подходящи мерки и при необходимост предлага учредяване на настойничество или попечителство. Уредена е и заместващата грижа. Лица, на които са възложени грижи за детето, не придобиват родителски права и задължения. Лицата, на които са възложени грижи за детето, могат без съгласието на родителите да вземат решения и да предприемат действия за запазване живота и здравето на децата, за които полагат грижи. Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред, имат право и задължение да живеят с него, както и задължение да осъществяват фактически действия по чл. 125 от СК. Те имат и правото по чл. 126, ал. 2 от СК. Лицата извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние, както и за издаването на документи за самоличност по Закона за българските лични документи, след положително становище на дирекция „Социално подпомагане“. Лицата имат задължението по чл. 165, ал. 3 от СК. При настаняване на детето по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето действията се осъществяват от дирекция „Социално подпомагане“.

  Участие на детето в производства. В производства по тази глава детето се изслушва при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето.

   the-seal-cherven-proba-222-